Avís Legal

Aquest lloc web i el domini www.fundaciovalvi.cat, són propietat Fundacio Valvi, amb CIF G-17.463.233, domicili social a l’Avinguda Jaume I, núm. 42, bx, telèfon, fax 972 22 65 27 i correu electrònic info@fundaciovalvi.cat.

Fundació Valvi figura inscrita a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques - servei de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya- per resolució 3 de maig de 1.999 amb el número 1285. Aquests Avisos Legals regulen les condicions d'ús dels serveis i la informació que es proporciona en aquest lloc web. Són persones usuàries del lloc totes les que accedeixin a aquests serveis i a aquesta informació. La condició de persona usuària comporta l'acceptació plena de les condicions establertes en aquests Avisos Legals.

1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d'aquest lloc, inclosos (a títol enunciatiu) textos, imatges, arxius d'audio, software, marques, logotips, combinacions de colors, serveis, programes, dades, estructura i disseny, pertanyen a Fundació Valvi o a tercers que n'han autoritzat l'ús. De manera general en queda prohibida la utilització amb finalitats comercials a benefici de terceres persones- incloses les compilacions o “press clipping” que no s'hagin concertat contractualment amb Fundació Valvi.-, així com qualsevol transformació o alteració. En el cas que Fundació Valvi autoritzi la utilització d'alguns d'aquests elements s'haurà d'esmentar expressament la propietat de Fundació Valvi que es reserva el dret a emprendre les accions legals oportunes pels danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena (emmarcament o framing). En el cas que es creïn enllaços d'hipertext a alguna de les pàgines propietat de Fundació Valvi l'usuari haurà de saber que hi està entrant i haurà de poder veure aquesta adreça URL a la finestra del seu navegador.

2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Fundació Valvi fa avinent que les dades de caràcter personal que les persones usuàries aportin voluntàriament per mitjà dels formularis inclosos en aquest lloc passaran a formar d'un fitxer de titularitat Fundació Valvi no seran cedides a altres empreses o persones sense el consentiment del titular. Serà responsabilitat de la persona usuària qualsevol error, inconvenient o perjudici que es pugui crear en cas d'haver facilitat dades incorrectes o falses. Correspon també a la persona usuària mantenir actualitzades les dades que hagi facilitat. Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades facilitades, els seus titulars podran adreçar-se per qualsevol mitjà a Fundació Valvi .

3. ÚS CORRECTE DEL WEB

La persona usuària es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis del web d'acord amb la llei i amb el que estableixen aquests Avisos Legals. No modificarà ni provocarà danys de cap tipus a les dades, els programes o els documents del web, ni introduirà cap classe de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic del web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat. Aquest web permet als usuaris aportar informació i expressar la seva opinió. En tots els casos és condició prèvia que els usuaris que facin us d'aquesta possibilitat es donin d'alta en el registre del web aportant les seves dades personals verídiques.

Aquestes dades s'incorporaran a un fitxer creat per Fundació Valvi i seran tractades d'acord amb la normativa d'aplicació. L'usuari es compromet a no difondre continguts antidemocràtics, racistes, xenòfobs, pornogràfics, d'exaltació de la violència o que atemptin contra els drets reconeguts i protegits per les lleis. La persona usuària es compromet a mantenir en secret l'identificador i/o contrasenya que li faciliti Fundació Valvi per poder accedir als serveis restringits del web, el qual s'haurà d'utilitzar de manera estrictament personal i, en conseqüència, no podrà ser cedit a tercers. Fundació Valvi queda eximit de qualsevol responsabilitat que pogués comportar l'ús indegut d'aquests identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats, responsabilitat que seria assumida per la persona usuària que no hagués complert amb les seves obligacions. Fundació Valvi es reserva el dret a denegar o retirar l'accés als canals de participació del web, sense avís previ, a la persona usuària que incompleixi les normes incloses en aquests Avisos Legals.

4. RESPONSABILITATS SOBRE ELS CONTINGUTS I ÚS

Tot i que Fundació Valvi posa tots els mitjans tècnics i humans possibles per oferir un bon servei periodístic i tècnic, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. En tot cas, Fundació Valvi no es fa responsable d'aquells continguts procedents de persones, empreses o entitats alienes. Fundació Valvi no pot garantir de manera absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus. No es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Fundació Valvi. Tampoc no se'n fa dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'accés a internet o en altres sistemes electrònics, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control Fundació Valvi es reserva el dret a efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns en el web, suspenent-ne temporalment l'accés per fer les tasques de millora i manteniment convenients.

Fundació Valvi declina tota responsabilitat sobre el contingut de pàgines externes propietat de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços facilitats al web. Així mateix, no serà responsable de qualsevol error, irregularitat o inexactitud en els continguts publicitaris que apareixen al web. En aquest sentit, la responsabilitat pertany únicament als anunciants o patrocinadors.

Fundació Valvi informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l'usuari a l'efecte de fer més còmoda i ràpida la comunicació que s'estableix entre ell i el lloc web Fundació Valvi La vigència d'aquestes galetes és l'estimada necessària per aconseguir aquests objectius. En cap cas s'utilitzen galetes per a l'adquisició de dades personals identificatives de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar els navegadors d'Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat. No obstant Fundació Valvi aconsella que no els desactivi per tal de poder adaptar millor els continguts als interessos de cada usuari. Fundació Valvi informa que en cas de desactivació de les cookies podrien produir-se problemes en el correcte funcionament del lloc. La presència d’anunciants al lloc web pot comportar la utilització de cookies pròpies d’aquests anunciants. Fundació Valvi aconsella, en aquest sentit, revisar periòdicament les cookies que tingui instal·lades i que procedeixi a suprimir les que consideri innecessàries. Si busca més informació sobre les cookies pot llegir la nostra política de cookies.
  

5. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions d'aquests Avisos Legals. Els conflictes derivats de l'ús d'aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.